نام و نام خانوادگي : خانم دکتر زهراسادات مدنی 

آخرين مدرك تحصيلي : دكتراي تخصصي

رتبه علمي :دانشیار

گروه آموزشي : متخصص درمان ریشه

پست الكترونيكي :

 Madani_z@yahoo.com

 شماره تماس : 9-32291408 -0111

دور نما : 32291093-0111

وظایف رئیس آموزش :

برنامه ريزي آموزشي

 برگزاري امتحانات

شركت در جلسات شوراي آموزشي

انجام امور آموزشي دانشجويان

برگزاري بازآموزی سمينار دندانپزشكي

 
>