معرفی واحد

اهداف اختصاصی این مرکز شامل :

  • تعیین نیازهای اعضای هیئت علمی
  • بهینه سازی برنامه های آموزشی در سطوح مختلف
  • بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان
  • هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام پژوهش در زمینه های آموزشی

·         جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

وظایف این مرکز طبق آیین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDC و دفاتر توسعه آموزش   EDO و نحوه تعامل آنها در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور شامل:

  • همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
  •    همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  •   ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
  • ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهییادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
  • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
  •  کلیه فعالیت های این مرکزدر قالب چندین واحد انجام می گیرد که شامل:

o         واحد توانمندسازی اساتید

o         واحد ارزشیابی

o         واحد برنامه ریزی درسی

 

اعضای EDO

نام و نام خانوادگی

سمت

 

دکترزهرا مدنی

رییس EDO


دکتر منوچهر رحتی کامل

مدیر EDO

 

خانم فاطمه گیلچینی

کارشناس EDO

 

 

برنامه عملیاتی EDO  دانشکده دندانپزشکی بابل

 

 
>