دروس علوم پایه
ديفنام درستعداد واحدساعات دروسجمع واحدپيش نياز يا همزمان
نظريعملينظريعملي
1آسيب شناسي عمومي نظري

2/5

-43-

2/5

3، 6، 11، 13، 17، 19
2آسيب شناسي عمومي عملي-

0/5

-17

0/5

1
3انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي1-17-1-
4ايمني شناسي نظري

2/5

-43-

2/5

13، 17
5ايمني شناسي عملي-

0/5

-17

0/5

4
6باكتري شناسي نظري3-51-3-
7باكتري شناسي عملي-1-3416
8بيوشيمي نظري4-68-4-
9بيوشيمي عملي-1-3418
10روانشناسي و مهارت هاي ارتباطي2-34-2-
11ژنتیک انسانی2-34-2-
12سلامت دهان و جامعه

1/5

0/5

26172-
13علوم تشریحی 13151344-
14علوم تشریحی 2213434313
15علوم تشریحی 3111734214
16فیزیک پزشکی

0/5

0/5

9171

-

17فیزیولوژی نظری5-85-58، 13
18فیزیولوژی عملی-1-34117
19ویروس شناسی1-17-1-
جمع318  39 
         
      

 

 
>