كلينيك تخصصي عصر تنها مركز وابسته به دانشكده دندانپزشكي بابل مي باشد كه از سال 1376 شروع بكار نمود.رياست کلینیک عصر به عهده جناب آقاي دكتر احسان موعودی  و معاونت اجرائی  دکتر اویس خاکبازمی باشد.در حال حاضرتعداد 34 نفر از اعضاء هيئت علمي در كليه رشته هاي تخصصي دندانپزشكي  مشغول بكار مي باشند.

 مدير داخلي آقای هادی عباسیان همچنين تعداد 15 نفر پرسنل بعنوان دستيار و 4نفر نيروي خدماتي و 4 نفر در واحد پذيرش و بايگاني در حال همكاري مي باشند.

زمان پذيرش بيماران  از شنبه تا چهارشنبه هر هفته15:30الي 20 عصر مي باشد.

برنامه دندانپزشکان کلینیک عصر دانشکده دندانپزشکی بابل

 

رادیولوژی

اندو

(درمان ریشه)

ارتودنسی

پریو

(جراحی لثه)

جراحی فک و صورت

پروتز

ترمیمی

اطفال

تشخیص

 

خانم دکتر جوهری

 

خانم دكتر نقیبی

دكتر سعیدی

دكتر محمودی

دکتر نوذری

 

 دکتربابایی

دکتر فرجی


دکتر کیاکجوری

دکتر محمدی

دکتر عیسی پور

دکتر پور نبی

دکتر زاهدپاشا

آقای دکتر بریجانی

 دکتر احمدنژاد

 

خانم دکتر کشاورزی

 خانم دکتر ابوالقاسم زاده

خانم دکتر اهنگری

خانم دکتر ابراهیمی

خانم دکترعزیزنژاد

خانم دکتر قره خانی

خانم دکتر سیدمجیدی

آقای دکتربلدی

 

شنبه

ذدکتر جوهری

دکتر سعیدی

دکتر محمودی

دکتر رضائی

دکتر الوندی

 

دکتر قربانی پور

دکتر شیخ زاده

دکتر قاسمی

 

 دکتر صادقی

دكتر فرسام

 

آقای دکتر عیسی پور

آقای دکتر دهشیری

دكتر شجاع رضوي

 دکتر فیروزمنش

دکتر شیرگاهی

 

 دکترمنصوری

دکتر مبلغ الاسلام

دکتر کاظمی

 دکتر یازرلو

دکتر ازوجی

 

 

خانم دکتر حمزه

دکتر عزیزنژاد

آقای دكتر میرزا محمد

خانم دکتر شیرزاد

 

یکشنبه

دکتر سرمدی

دکترمیرزائی

دكتر کاظمی

دكترنقیبی

دکتر نوذری

 

 

 دکتربابایی

دکتر شیخ زاده


خانم دكتر فرسام

دکترملک پور

دکتر قاروئی

 

 دکتراحمدنژاد

دكتر شیرگاهی

 

 خانم دکتر ازوجی

خانم دكتر منصوری

خانم دکتر ابوالقاسم زاده

 دکتر نیک افشار

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمی

خانم دکتر پاسدار

 

 

خانم دکتر سید مجیدی

دکتر بلدی

دوشنبه

دکتر سرمدی

دکتر قربانی

 

 

دكتر هرندي

دکتر رضائی

دکتر ابراهیمی

 

 

 

 

آقای دکتر قرباني پور

دکتر شیخ زاده

دکتر قاسمی

خانم دكتر فرسام

دکتر صادقی

 دکتر خاكباز

دکتر منشی

دکتر امیریان


 

 دکتر نیک افشار

خانم دکتر ابوالقاسم زاده

خانم دکتر نوذری

خانم دكتر ازوجي

دکتر مختارپور

دکتر کاظمی

دکتر کشمیری

 

خانم دکتر قره خانی

دکترحمزه

آقای دكتر میرزا محمد

خانم دکتر شیرزاد

 

سه شنبه

دکتر سرمدی

-

 

دکتر بابائی

دکتر فرجی

دکترصادقی

 دکتر پورنبی

دکتر دهشیری

دکتر منشی

 

دكتر خلیل پور


 

 دکتر ابراهیمی

 دکتر محمدپوز

 

خانم دکتر قره خانی

دکتر حمزه

 

خانم دکتر شیرزاد

چهارشنبه

 

 

 

 
>