گروههای تخصصی

 
گروه آموزشیمدیر گروه
پریودنتولوژیدكتر نیلوفر جنابیان دانشیار
اندودنتیکسدكترزهرا سادات مدنی دانشیار
جراحي دهان و فک و صورتدكتر منصوره محمدی استادیار
رادیولوژی دهاندكتر احسان موعودی دانشیار
دندانپزشكي‌كودكاندكتر مریم قاسم پور دانشیار
پروتزهای دندانیدكتر عبدالحميد آل‌هوز استادیار
پاتولوژيدكتر مریم سید مجیدی دانشیار
گروه‌ ارتودنسیدكتر ولی الله آرش دانشیار
دندانپزشکی ترمیمیدکترهمایون علاقه مند دانشیار
بیماریهای دهاندکتر مینا مطلب نژاد استاد

 
>