مدیر گروههای آموزشی

گروه آموزشیمدیر گروه
پریودنتولوژیدكتر محمود خسروی  استادیار
اندودنتیکسدكتر علی سلیمانی استادیار
جراحي دهان و فک و صورتدكتر رامین فروغی استادیار
رادیولوژی دهاندكتر سینا حقانی فر دانشیار
دندانپزشكي‌كودكاندكتر میترا طبری استادیار
پروتزهای دندانیدكتر مریم السادات رضائی استادیار
پاتولوژيدكتر شیما نفرزاده استادیار
گروه‌ ارتودنسیدكتر منوچهر رحمتی کامل استادیار
دندانپزشکی ترمیمیدکتر فاطمه نژاد نصرالله استادیار
دندانپزشكي جامعه نگردكتر محمد مهدی نقیبی سیستانی استادیار
تشخیص بیماری های دهان و دنداندکتر ندا بابایی دانشیار
 
>