معاونت اداری مالی دانشکده

دکتر سینا میرزائی

اندودنتیست

پست الکترونیک: S.mirzaeirad@mubabol.ac.ir 

تلفن تماس: 9-32291408   - 011

 

                                     مسئولین واحدهای مختلف دانشکده
واحداداری

مسئول واحد

تلفن داخلی
امور اداری هادی عباسیان امیری120
حسابداریعلی طهماسب پور128
کارگزینیحبیب الله قربانگلی گنجی148
وب سایتنسرین موقرنژاد117
بایگانیمحمد مهدی زاهدپاشا149
 خدمات پرستاری بنینکاظمی115-176
 دبیرخانهنسیبه براری134
روابط عمومی هادی عباسیان و خدیجه محمدی120
تاسیسات و تجهیزات محمد رضا نعمتی و مرتضی قاسمیان 125
کارپردازیسید صالح سید علیپور و سید جعفر میرزاده103
نقلیهناصر براری103
اپراتور امور عمومیفاطمه رامبد134
خدمات فتح اله گرجی زاده
122
   
 
 
 

 

                                                                                    
 
>