مدیریت پژوهشی دانشکده 

دکتر نیلوفر جنابیان

دانشیار - پریودونتیست

 

 آدرس پست الكترونيكي     dentpajooheshi@Yahoo.com
 تلفن تماس : 32291408-0111

 

 
 
>