دروس عمومی 
  
                           
رديفنام درستعداد واحدساعت دروسپيش نياز
نظريعمليجمع
1دو درس از دروس مباني نظري اسلام*468-68-
2يك درس از دروس اخلاق اسلامي *234-34-
3يك درس از دروس انقلاب اسلامي*234-34-
4يك درس از دروس تاريخ و تمدن اسلامي *234-34-
5يك درس از دروس آشنايي با منابع اسلامي *234-34-
6ادبيات فارسي351-51-
7زبان انگليسي عمومي351-51-
8تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران234-34-
9تربيت بدني (1)1-3434-
10تربيت بدني (2)1-34349
11جمعيت و تنظيم خانواده234 34-
جمع24   -
 *  تذكر : گذراندن اين دروس مطابق عناوين دروس عمومي معارف اسلامي مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جدول زير) مي باشد. 
رديفنام درسكد درسعنوان درستعداد واحدساعت دروس
نظريعمليجمع
1مباني نظري اسلام011انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد)234 34
012انديشه اسلامي2  (نبوت و معاد)234 34
013انسان در اسلام234 34
014حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام234 34
2اخلاق اسلامي021فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)234 34
022اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)234 34
023آئين زندگي ( اخلاق كاريردي)234 34
024عرفان عملي اسلام234 34
3انقلاب اسلامي031انقلاب اسلامي ايران234 34
032آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي234 34
033انديشه سياسي امام خميني (ره) 234 34
4تاريخ و تمدن اسلامي 042تاريخ تحليلي صدر اسلام234 34
043تاريخ امامت234 34
5آشنايي با منابع اسلامي 051تفسير موضوعي قران234 34
052تفسير موضوعي نهج البلاغه234 

34

    
  
 
>