معرفی پرسنل آموزش دانشکده

معاون آموزشي
نام و نام خانوادگيدكتر زهرا سادات مدنی
سمتمعاون آموزشي دانشكده
مدرك تحصيليدكتراي تخصصي اندودونتیست- دانشیار
آدرس پست الكترونيكيMadani_z@yahoo.com
         
معرفي پرسنل
رديفنام و نام خانودگيمدرك تحصيليسمت
1

فرزاد محمدپور تهمتن

 كارشناس - مسئول آموزش

 مسئول آموزش

2

 صدیقه خداداد

کارشناس - کارشناس آموزشی

برنامه ریزی آموزشی- تحصیلات تکمیلی

3

سکینه طهماسب زاده

کمک کارشناس آموزشی

مسئول علوم پایه - ثبت نام و انتخاب واحد

4

هاجر عباس پور     

کمک کارشناس آموزشی        

برنامه ریزی آموزشی - تحصیلات  تکمیلی

5

فاطمه حسن زاده                     

کمک کارشناس آموزشی

بازآموزی اساتید

دبیرخانه - بایگانی

6سید ابوالحسن هاشمی

 اپراتور

 اپراتور
واحد هاي مرتبط
رديفعنوان
1امور آموزشي
2آموزش تخصصي
3دفتر ارزشيابي اساتيد
شرح وظايف يا خدمات ارائه دهنده
رديفعنوان
1ثبت نام و تشكيل پرونده
2برنامه ريزي دروس علوم پايه و کلینیکی ، درمان جامعه نگر و برنامه ريزي امتحانات ميان ترم و پايان ترم
3انتخاب استاد نمونه
4انتخاب استاد مشاور
5انتخاب دانشجويان نمونه ، تعيين نفرات اول تا سوم هر ورودي در پايان هر سال تحصيلي
6رتبه بندي
7تطبيق و معادل سازي دروس دانشجويان مهمان ، انتقالي ، بهداشتكاران و .....
8امور فوق برنامه
9ثبت نمرات پايان ترم در هر نيمسال تحصيلي
10امور مربوط به فراغت از تحصيل
11امور مربوط به آزمون جامع علوم پايه
12برگزاري شوراي آموزشي، سياستگذاري ، كميته منتخب ....
13امور مربوط به درخواست هاي دانشجويان
14امور مربوط به درخواست هاي دانشجويان انتقالي ، مهمان ....
15بايگاني كليه مراسلات
16ناظر و مراقب جلسات امتحاني

17

بررسي پرونده دانشجويان

تماس با ما 

آدرس پستي

بابل - خیابان فلسطین- دانشكده دندانپزشكي - دفتر معاونت آموزشي

شماره تماس

32291408-9  -011 (داخلي 171 و 167)

 

 
>