معاونت آموزشی دانشکده

دکتر زهرا سادات مدنی     

دانشیارو متخصص درمان ریشه

پست الکترنیک: Madani_z@yahoo.com 

تلفن تماس: 9-32291408 - 0111

نمابر :32291093-0111

 

  

معاونت اداری مالی دانشکده

 دکتر سینا میرزایی

استادیار و متخصص درمان ریشه

تلفن تماس: 9-32291408   - 0111

پست الکترونیک:S.mirzaeirad@mubabol.ac.ir

نمابر :32291093-0111

  
 
>