معرفی پرسنل واحد کنترل عفونت

 

 مسئول واحد کنترل عفونت

دانشکده دندانپزشکی بابل

خانم دکتر آلاله شجاع رضوی

دندانپزشکی متخصصی پروتزهای دندان

 متصدی استریل

 آقای مصطفی رازقی

 متصدی امور استریل

 

معرفی واحد کنترل عفونت دانشکده

سر فصل دروس  واحدکنترل عفونت

جزوه آموزش کنترل عفونت در دندانپزشکی

جزوه آموزش گندزدائی و سترون سازی سطوح

اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر